PRVOVRSTNI RAFINIRANI ALKOHOL 96 %

steklenica

Volumen

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00

Sestavine
Etanol 96 % voL, ES: 200-578-6
H225 lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Hramba
Izdelek ni primeren za neposredno uživanje.
Potrebno ga je redčiti z vodo v razmerju vsaj 1:1.
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

Za več informacij nas pokličite na
07 346 22 00