Prvi razpis za dodelitev sponzorskih sredstev 2019

22.11.2018

Objavljamo razpis za dodelitev sponzorskih sredstev. Rok razpisa je: od 10.1. do 24.1.2019

Družbena odgovornost je sestavni del naših vrednot, zato iščemo različne načine, da pozitivno prispevamo k razvoju lokalnega okolja in tudi izven njega. Odgovornost do okolja kažemo v različnih oblikah sodelovanja ko s sponzorskimi sredstvi in donacijami omogočamo delovanje različnih neprofitnih organizacij in združenj. Na ta način spodbujamo šport in izobraževanje, krepimo kulturno ustvarjalnost in uresničujemo humanitarne dejavnosti.

1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev sponzorskih sredstev – materialnih ali finančnih – za podporo projektov, ki so namenjeni enemu od naslednjih področij:
– šport in rekreacija
– izobraževalne dejavnosti
– kulturne in zabavne dejavnosti
– humanitarne dejavnosti
Za svoj sponzorski vložek – materialni ali finančni – od sponzorskega partnerja pričakujemo v naprej dogovorjene aktivnosti.

2. SPLOŠNI POGOJI

Na razpis se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja in zdravstva.

Kandidati lahko vloge oddajo izključno preko standardiziranega obrazca, ki je do zaključka razpisa dosegljiv na spletni povezavi.

Vloge pripravljene v drugačni obliki od predpisane in vloge, ki bodo prispele na podjetje po drugih kanalih mimo razpisa, podjetje ne obravnava.

Posamezni kandidati lahko za pridobitev sponzorskih sredstev vložijo največ eno prijavo.

3. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Rok za oddajo vlog razpisa je od 10. januarja do 24. januarja 2019.
Vloge se posreduje na e-naslov: sponzorstva@dana.si

Za uvrstitev v postopek izbora mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:
* pravilno izpolnjen predpisani obrazec
* dospelost v navedenem roku, na navedeni e-naslov
* priložena dokazila in druge priloge (opcijsko)

4. MERILA ZA IZBOR PRISPELIH VLOG

Vloge ocenjuje tričlanska komisija. Vlog, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v tem razpisu, komisija ne bo obravnavala.

Kriteriji, ki jih bo pri izboru uporabila komisija, so naslednji:
– projekt, ki je vsebinsko primeren za podjetje Dana;
– projekt, ki je namenjen ciljni skupini, ki je ključna ciljna skupina podjetje Dana;
– projekt, ki zagotovi dodatni oglasni prostor;
– projekt oz. udeleženci dogodka zagotovijo nove privržence FB strani Dane;
– projekt, ki omogoča dodatne ugodnosti za zaposlene podjetja Dana.

Podjetje Dana pričakuje v segmentu svoje panoge ekskluzivnost.

5. POSTOPEK IZBORA IN OBVEŠČANJE KANDIDATOV

Po izteku roka za oddajo vlog, bo dospele vloge pregledala tričlanska komisija, ki se bo oblikovala ob vsakokratnem razpisu. Vloge bodo pregledane najkasneje v roku 14 delovnih dni po izteku roka razpisa. Posameznega kandidata se lahko pozove k dodatnim vsebinskim obrazložitvam in po potrebi k dopolnitvi oziroma pojasnitvi vloge. Izbrani kandidati bodo o rezultatu izbora obveščeni po e-pošti, ki bo navedena na vlogi.

Pridržujemo si pravico, da ne izberemo tudi nobenega od dospelih vlog. Obrazložitve izbora nismo dolžni podajati, ravno tako se na odločitev komisije ni mogoče pritožiti.

Sponzorski projekt je zaključen tedaj, ko sponzorski partner podjetju predloži zaključno sponzorsko poročilo in vrne promocijske materiala / transparente, zastave…

6. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko kandidati najpozneje do zaključka razpisa pošljejo na elektronski naslov sponzorstva@dana.si.

Drugi razpis bo predvidoma objavljen od 10.5. do 24.5.2019
Tretji razpis bo predvidoma objavljen od 10.9. do 24.9.2019

Delimo dobre novice

< na seznam vseh novic