Pravila nagradne igre “Dana Vitamin”

1. ORGANIZATOR IN PONUDNIK
Organizator nagradne igre »Dana vitamin« je Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja. Izvajalec nagradne igre v imenu organizatorja je podjetje F2 d.o.o., Poljanska c. 6, 1000 Ljubljana.

2. TRAJANJE:
Nagradna igra poteka od 17. 4. 2019 do vključno 30. 5. 2019. Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

3. NAMEN NAGRADNE IGRE:
Namen nagradne igre je promocija pijač DANA z vitamini.

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI:
Od 17. 4. dalje bodo študenti na izbranih lokacijah v roke prejeli posebne letake, s katerimi bodo povabljeni k sodelovanju v nagradni igri. 17. 4. bo nagradna igra objavljena tudi na Facebook strani »Dana« ter na Instagram strani »danamirna«.

Sodelujoči morajo v nagradni igri slediti navodilom, ki jih bo organizator objavil na spletni strani Dana. Ob navodilih bo posebej navedeno, da so del nagradne igre. Sodelujoči bo moral za pravilno sodelovanje na svojem Instagram profilu objaviti svoj »TO MI DELI« trenutek – fotografijo, na kateri se vidi vsaj eden od treh različnih izdelkov DANA Vitamin skupaj s hashtagoma #tomideli in #dana, če pa bo fotografijo delil na svojem storyju, jo mora označiti še   z @danamirna.

Za sodelovanje v nagradni igri lahko uporabi embalažo izdelka, ki jo brezplačno prejme na enih od promocijskih akcij, lokacije katerih so predhodno objavljene na Facebook strani Dana ter na Instagram profilu dana mirna. Sodelujoči v nagradni igri si lahko fotografijo embalaže stiskajo tudi na papir ter se z njo fotografirajo. Najdejo jih na spletni strani www.dana.si/izdelek/.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe stare nad 15 let, s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo na Instagramu odprt svoj račun.

Zaposleni v podjetju Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o. in v podjetjih, neposredno povezanih z izvedbo nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi strinja.

5. NAGRADE
V nagradnem skladu so naslednje nagrade:
1x vikend na morju s prijatelji
30x »To mi deli!« majčke
30x paket treh pijač Dana z vitamini

6. PODELITEV NAGRAD
Nagrade bodo podeljene vsako sredo (24. 4., 1. 5., 8. 5., 14. 5., 22. 5., 29. 5.), glavno nagrado pa bomo podelili 3. junija 2019. 3-članska komisija bo izmed vseh objav (fotografijo, video, gif ali boomerang) vsako sredo izbrala 3 nagrajence, ki bodo prejeli »TO MI DELI« majčko in paket pijač Dana z vitamini.

Nagrade se bodo podeljevale vsako sredo, v poštev pa pridejo vse objave, ki so bile objavljene v aktualnem tednu pred podelitvijo nagrade, in sicer po naslednjem časovnem razporedu:
1. krog: od srede, 17. 4., od 00:00 ure dalje do torka, 23. 4., do 23.59 ure
2. krog: od srede, 24. 4., od 00:00 ure dalje do torka, 30. 5., do 23.59 ure
3. krog: od srede, 1. 5., od 00:00 ure dalje do torka, 7. 5., do 23.59 ure
4. krog: od srede, 8. 5., od 00:00 ure dalje do torka, 14. 5., do 23.59 ure
5. krog: od srede, 15. 5., od 00:00 ure dalje do torka, 21. 5., do 23.59 ure
6. krog: od srede, 22. 5., od 00:00 ure dalje do torka, 28. 5., do 23.59 ure
7. krog: od srede, 29. 5., od 00:00 ure dalje do petka, 31. 5., do 23.59 ure

Izmed vseh objav bo 3-članska komisija v ponedeljek, 3. 6., izbrala zmagovalno objavo, njen avtor pa bo prejel glavno nagrado – vikend paket za 5 oseb na morju.

3-članska komisija si pridržuje pravico, da podeli še dodatnih  9 nagrad »TO MI DELI« majčk in 9 paketov pijač Dana z vitamini, če bo precenila, da si katera izmed objav to zasluži. Pridržuje si tudi pravico, da dodatnih nagrad ne podeli.

V primeru, da v posamičnih krogih nagradne igre ne bo dovolj objav, si organizator pridržuje pravico, da nagrad ne podeli.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Prenos ali menjava nagrade ni mogoča. Nagrajenec ni upravičen do izplačila gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

7. VREDNOST NAGRAD IN AKONTACIJA DOHODNINE
Vrednost posamezne nagrade, z izjemo glavne nagrade, ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

Dobitnik glavne nagrade bo prejel vikend paket za 5 oseb na hrvaški obali v vrednosti 200 EUR.

8. PREVZEM NAGRADE
Izžrebanci bodo o prejemu in prevzemu nagrad obveščeni preko elektronskega sporočila na Instagramu. Prejemniki nagrad morajo organizatorju oz. izvajalcu v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o nagradi poslati podatke, potrebne za prevzem/pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta in kraj prebivališča ter davčna številka v primeru glavne nagrade) na naslov tomideli@f-2.si ali kot odgovor na zasebno Instagram sporočilo.

Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, če pošiljanje po pošti ne bo mogoče. Glavno nagrado pa bo prejemnik prevzel osebno na turistični agenciji, ki mu jo bo naknadno sporočil organizator nagradne igre. Organizator bo priskrbel dokumentacijo za prevzem nagrade.

Vsem nagrajencem, ki bodo organizatorju posredovali svoje podatke, bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju, najkasneje v roku 14 dni. Razen glavne nagrade, ki se bo prevzela osebno.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
Izžrebanec glavne nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.
Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

9. DAVČNE OBVEZNOSTI
Nagrajenec, ki bo prejel glavno nagrado (vikend paket za 5 oseb), je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajenca.

10. OSTALA PRAVILA NAGRADNE IGRE
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
• se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
• se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
• nagrada ni prevzeta v roku 1 meseca od poslanega obvestila o nagradi.

Če izžrebanec organizatorju ne posreduje navedenih podatkov, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca iz naslova nagradne igre. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za katerikoli drug namen.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani in Instagram profilu DANA MIRNA.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na Facebook strani in Instagram profilu organizatorja.

Nagrajenec se strinja, da bo njegova objava uporabljena za ponovno objavo na Facebook strani Dana in na Instagram profilu danamirna. Organizator se zavezuje, da bo od vseh oseb, ki so vidne v objavi, ki jo želi deliti na svoji Facebook strani ali Instagram profilu, predhodno pridobil pisno privolitev.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je razlago pristojna podati 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

11. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
DANA d. o. o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
• Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
• Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri, ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov tomideli@f-2.si. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

12. OSEBNI PODATKI
Organizator od sodelujočih, ki ne bodo izžrebani, ne bo zbiral in obdeloval nobenih osebnih podatkov.

Organizator bo od vseh nagrajencev zbral naslednje podatke:
· ime in priimek,
· naslov,
· davčna številka (zaradi plačila dohodnine) – samo za nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado.

Prejete podatke bo hranil do 30. 6. 2019 in jih bo uporabil zgolj za:
· obveščanje o nagradni igri,
· odvajanje davka.

13. DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Dana, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. SPLOŠNE DOLOČBE
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 15. 4. 2019

Dana d.o.o.

Delimo dobre novice