Politika zaštite privatnosti

Zaštita osobnih podataka

U društvu Dana, proizvodnja i prodaja pića, d. o. o. (u daljnjem tekstu: „Dana“) poštujemo vašu privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka. Svjesni smo odgovornosti postupanja s osobnim podatcima posjetitelja mrežnih mjesta Dane i svih pojedinaca koji nam prilikom kontakta otkriju osobne podatke (u daljnjem tekstu: „korisnici“). Obvezujemo se da ćemo osobne podatke korisnika koristiti isključivo u svrhe koje su navedene u nastavku u ovoj Politici zaštite privatnosti

Vaše osobne podatke čuvamo pažljivo i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca prilikom obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/EZ) (u daljnjem tekstu: GDPR) te drugim zakonskim propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Koje osobne podatke prikupljamo?

Na temelju pristanka pojedinaca Dana prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:

 • informacije sadržane u nekim kolačićima. Više o kolačićima i kako njima upravljati saznajte na mrežnoj stranici Kolačići.
 • one osobne podatke koji su nužno potrebni za postizanje određene svrhe.

 

Svrhe obrade osobnih podataka

Dana obrađuje podatke na temelju pristanka i za svrhu za koju je pristanak bio dan. Pojedinac na kojega se odnose podatci može u bilo kojem trenutku opozvati dani pristanak za svaku pojedinačnu svrhu posebno, na jednostavan i lako dostupan način.

 

Dana koristi osobne podatke za:

 • mrežno oglašavanje i društvene mreže 
 • u druge svrhe s kojima ste posebno suglasni pri suradnji s Danom.

 

Za analizu podataka i slanje elektroničke pošte koristimo mrežne alate kao što su Google Analytics, Facebook i MailChimp itd. koji u svojim Općim uvjetima korištenja i Politici privatnosti osiguravaju poštovanje pravila iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i potvrđuju da su stekli certifikat usklađenosti s privatnim štitom EU-SAD (EU-U.S. Privacy Shield Framework). U alatu Google Analytics ne koristimo osobne podatke već samo anonimizirane podatke i maskirane IP adrese.

Vaše osobne podatke obrađujemo također kada od nas to zahtijeva zakon. Primjer je takve obrade obrada vaših osobnih podataka u svrhu sudskih ili upravnih postupaka.

 

Korisnici i izvršitelji obrade osobnih podataka

Vašim osobnim podatcima smiju pristupati samo zaposlenici u tvrtki Dana i izvršitelji obrade osobnih podataka koji su neposredno ovlašteni za to.

Za svrhe obrade i pohranjivanja osobnih podataka Dana surađuje s agencijom za oglašavanje Futura d. o. o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Vaše osobne podatke Dana nikada neće prosljeđivati neovlaštenim trećim osobama.

 

Čuvanje podataka

Osobne podatke koje ste nam povjerili na temelju vašeg osobnog, eksplicitnog pristanka, prilikom slanja elektroničke poruke ili na bilo koji drugi način čuvamo u skladu s rokovima čuvanja odnosno do opoziva. Suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka možete opozvati bilo kada. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost prikupljanja i obrade podataka prije opoziva suglasnosti. Sve ostale osobne podatke u okviru ugovorne suradnje čuvamo u skladu s važećim zakonodavstvom.

Osobne podatke čuvamo u digitalnom obliku. Naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju nenamjerno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjenu te neovlašteno otkrivanje ili pristup vašim osobnim podatcima.

Podatke koje prikupljamo čuvamo na sigurnim poslužiteljima, i to do vašega opoziva, ali ne dulje od maksimalnog razdoblja čuvanja.

Vaša prava

Sa zadovoljstvom vas upoznajemo s vašim pravima kao »pojedinca« iz Opće uredbe (GDPR). Prema Općoj uredbi kao pojedinac imate prava na zaštitu osobnih podataka koja su navedena u nastavku:

 • pravo na pristup podatcima (članak 15., stavak 1. i 2. GDPR-a)
 • pravo na ispravak (članak 16. GDPR-a) odnosno pravo na brisanje (članak 17. GDPR-a)
 • pravo na ograničavanje obrade (članak 18. GDPR-a)
 • pravo na prenosivost podataka (članak 19. GDPR-a)
 • pravo na prigovor (članak 21. GDPR-a)
 • pravo na opoziv (članak 7., stavak 3. GDPR-a)
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (članak 77. GDPR-a).

 

Pravo na pristup podatcima

Obrađuje li Dana vaše osobne podatke, imate u vezi s tim pravo primiti potvrdu te, kada je tako, imate pravo na pristup vašim osobnim podatcima i sljedećim informacijama u vezi s obradom osobnih podataka:

 • svrhama obrade
 • vrstama osobnih podataka
 • korisnicima ili kategorijama korisnika kojima su bili otkriveni ili će biti otkriveni vaši osobni podatci, osobito korisnicima u trećim državama ili međunarodnim organizacijama
 • kada je to moguće, predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka
 • postojanju prava da se od voditelja obrade zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograniči obrada osobnih podataka u odnosu na korisnika na kojega se odnose osobni podatci ili postojanju prava na prigovor takvoj obradi
 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
 • kada osobni podatci nisu prikupljeni od korisnika, svim dostupnim informacijama u vezi s njihovim izvorom
 • postojanju automatiziranog usvajanja odluka, uključujući oblikovanje profila te smislene informacije o razlozima za to, kao i značenje i predviđene posljedice takve obrade za korisnika.

Na temelju vašeg zahtjeva Dana će vam osigurati jedan besplatni primjerak vaših osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka, koje biste zatražili, Dana će vam naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.

Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati da Dana bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave.

 

Pravo na brisanje (»pravo na zaborav«) 

Imate pravo zahtijevati neodgodivo brisanje vaših osobnih podataka, a Dana mora neodgodivo izbrisati sve vaše osobne podatke u sljedećim slučajevima:

 • kada osobni podatci više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • kada opozovete pristanak koji je osnova za obradu vaših osobnih podataka, a za obradu ne postoji nikakva druga pravna osnova
 •  kada se protivite obradi na temelju zakonitog interesa voditelja obrade, a za njihovu obradu nema nikakvih prevladavajućih zakonitih razloga
 • kada se protivite obradi u svrhu neposrednog marketinga
 • kada je osobne podatke potrebno izbrisati radi ispunjavanja pravne obveze u skladu s pravom EU-a ili slovenskim zakonom.

Kada, u skladu s Politikom zaštite privatnosti, Dana objavi vaše osobne podatke, poduzme razumne mjere, uključujući tehničke, da voditelje obrade koji obrađuju vaše osobne podatke obavijesti da korisnik na kojega se odnose osobni podatci, od njih zahtijeva da izbrišu sve moguće poveznice do tih osobnih podataka ili njihovih kopija.

Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo zahtijevati da Dana ograniči obradu vaših osobnih podataka kada vrijedi jedan od sljedećih slučajeva:

 • kada osporavate točnost podataka, i to za razdoblje koje voditelju obrade omogućava provjeravanje točnosti vaših osobnih podataka
 • kada je obrada nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijevate ograničavanje njihove upotrebe
 • kada Dana ne treba više osobne podatke u svrhu obrade, ali ih vi trebate za ostvarivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva
 • kada ste podnijeli prigovor u vezi s obradom dok se ne provjeri da pravni razlozi voditelja obrade prevladavaju nad vašim razlozima.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati osobne podatke koji se odnose na vas, u strukturiranom, općekorištenom i strojno čitljivom obliku te pravo prosljeđivanja tih podataka drugom voditelju obrade bez ometanja, u slučajevima kada se:

 • obrada temelji na vašem pristanku ili ugovoru
 • obrada provodi automatiziranim sredstvima.

 

Pravo na prigovor i opoziv

Na temelju razloga povezanih s vašim posebnim položajem imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka ako se ista temelji na zakonitim interesima koje provodi Dana ili treća strana. Dana će prestati s obradom osobnih podataka, osim ako se ne dokažu nužni razlozi za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva. Kada se osobni podatci obrađuju u svrhu neposrednog marketinga, imate pravo bilo kada prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje, ako je povezano s takvim neposrednim marketingom. Ako se neposredni marketing temelji na pristanku, pravo na prigovor može se provesti opozivom danog osobnog pristanka.

Bilo koje pravo prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka može se ostvarivati bilo kada u pisanom obliku. U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja vaših prava u vezi s osobnim podatcima, Dana može od vas zahtijevati dodatne informacije koje su potrebne za potvrdu vašeg identiteta, a postupanje u skladu s ovim odjeljkom može odbiti samo u slučaju da dokaže da vas ne može pouzdano identificirati.

 

Ako su vaši zahtjevi u skladu s ovim poglavljem očigledno neutemeljeni ili pretjerani, osobito ako se ponavljaju, Dana može:

 • naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove prosljeđivanja informacija ili obavijesti ili provedbe zahtijevane mjere
 • odbiti postupanje u vezi sa zahtjevom.

 

Zahtjev možete poslati na elektroničku adresu dana@dana.si ili u pisanom obliku na Dana, proizvodnja i prodaja pića, d. o. o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna.

 

Pravo na podnošenje pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka

Moguću pritužbu u vezi s obradom svojih osobnih podataka možete poslati na elektroničku adresu dana@dana.si ili poštom na adresu Dana, proizvodnja i prodaja pića, d. o. o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna.

 

Imate pravo podnijeti pritužbu i neposredno Povjereniku za informiranje ako smatrate da obrada osobnih podataka u vezi s vama krši slovenske ili europske propise u području zaštite osobnih podataka.

 

Politika zaštite osobnih podataka na snazi je od 1. listopada 2018. i može se bilo kada izmijeniti ili dopuniti. 

Delimo dobre novice